Adatkezelési tájékoztató

Kelt/módosítva: 2021. május 27.

1. Bevezető

Szabadszállási Anikó ev. (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő”) a http://lelekzona.com weboldal („Weboldal”) látogatóival, illetve a vele a Weboldalon keresztül kapcsolatba kerülő, illetve tevékenysége által érintett személyekkel kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. A jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

A jelen Tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

• a GDPR,
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”),
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az Adatkezelő személye és elérhetőségei

Név: Szabadszállási Anikó ev.
Cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy u.83.
Weboldal: http://lelekzona.com
E-mail: aniko.szabadszallasi@gmail.com

4. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?

5.1. Az Adatkezelőhöz érkező megkeresésekkel, valamint panaszokkal kapcsolatos adatkezelés, igényérvényesítés, jogi eljárásokban történő védekezés
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?
Az Adatkezelőhöz érkező megkeresések (például: az Adatkezelő tevékenységeivel kapcsolatos érdeklődés), valamint panaszok, esetleges megjegyzések megválaszolása, az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése (követelések kezelése).
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?
Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: az Adatkezelő részére küldött megkeresések, érdeklődések kezelése, az esetleges kérdések megválaszolása, az Adatkezelő igényérvényesítése, jogi igényei előterjesztése, kintlévőségei kezelése, érintettek követeléseivel szembeni, illetve általuk kezdeményezett bírósági vagy hatósági eljárásban történő védekezés.

A fogyasztói panaszok kezelése esetén: az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja), valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. § szakaszával összhangban a panaszkezeléssel, fogyasztói panaszok megválaszolásával, valamint a fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv és válasz másolati példányának megőrzésével kapcsolatban kezeli az érintettek személyes adatait.

A Facebook oldalunkkal kapcsolatos kommunikációról és vonatkozó adatkezelésünkről a jelen Tájékoztató 5.3. pontjában olvashat bővebben.
Köteles Ön megadni az adatait?
Ön megkeresések, valamint – ha fogyasztónak minősül – fogyasztói panasz megtételére nem köteles, azonban amennyiben az Adatkezelő részére megkeresést, valamint fogyasztói panaszt küld, úgy az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az ott írt időtartamig kezeli.
Milyen adatokat kezelünk?
Az Adatkezelőhöz érkező megkeresés, illetve fogyasztói panasz által érintett személyes adatok, az érintettek, illetve az általuk képviselt személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (név, cím, e-mail cím), az érintettek által előadott igények (panaszok), megkeresések tartalma, a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése, fogyasztói panasz esetén az Fgytv. 17/A. § alapján felvett jegyzőkönyv és válasz másolati példánya.

Jogi igény érvényesítésével, az érintettek követeléseivel szembeni, illetve általuk kezdeményezett bírósági vagy hatósági eljárásban történő védekezéssel kapcsolatban kezeljük az Ön nevét (egyéb azonosító adatait, ha azt korábban átadta és a követelés érvényesítéséhez vagy az adott eljáráshoz szükséges), valamint kapcsolattartási adatait (a követelés érvényesítése vagy az adott eljárás által megkövetelt körben, ideértve különösen lakcímét, valamint e-mail címét, ha Önnel ezen keresztül kommunikáltunk, és ennek kezelése a fentiek okán szükséges).
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). A fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát szintén 5 évig kell megőriznie az Adatkezelőnek (Fgytv. 17/A. § (7)).
Bírósági vagy hatósági eljárás esetén az adatkezelés meghosszabbodik az adott eljárás végleges befejezéséig (például: jogerős bírósági vagy hatósági határozat meghozatala).
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Személyes adatait a fenti célból jogi képviselőnk, az eljáró bíróság, más hatóság (pl. közjegyző) felé továbbíthatjuk.
5.2. Adatvédelmi jogok gyakorlásának elősegítésével, érintetti kérelmek nyomán hozott intézkedésekkel, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Milyen célból kezeljük az érintettek adatait?
Az Adatkezelőhöz érkező érintetti kérelmek kezelése, az azok nyomán történő intézkedések meghozatala, az érintettek adatvédelmi jogai gyakorlásának elősegítése, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés.
Milyen jogalapon kezeljük az érintettek adatait?
Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

Az Adatkezelő köteles az érintettek adatvédelmi (érintetti) jogainak gyakorlását elősegíteni (GDPR 12. cikk (2)), valamint az esetleges adatvédelmi incidenseket kivizsgálni, arról az adatvédelmi incidens súlyossága szerint a felügyeleti (adatvédelmi) hatóságot, valamint az érintettet értesíteni (GDPR 33-34. cikk).
Köteles-e az érintett megadni az adataidat?
Adatvédelmi jogai gyakorlásához, kapcsolódó megkeresése teljesítéséhez, valamint egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. hackertámadás) esetén szükségessé válhat az érintett személyes adatainak (különösen nevének, valamint a részünkre megadott kapcsolttartási adatainak) kezelése. E körben az Adatkezelő az érintett azonosítására a fenti személyes adatai rendelkezésére bocsátását, valamint – elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges –, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát kérheti (például: a fénymásolatot rögzítő PDF fájl e-mailben történő megküldésével), amelyet azonban csak az érintett személyazonosságáról való meggyőződés céljából és ideig kezel, ezt követően pedig azonnal és visszafordíthatatlan módon töröl.
Milyen adatokat kezelünk?
Az Adatkezelőhöz érkező kérelem, az érintett neve, valamint kapcsolattartás céljára szolgáló adatai (különösen: lakcíme, e-mail címe).

Elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolata, amely azonban megtekintést követően haladéktalanul törlésre kerül, és nem kerül megőrzésre.
Mennyi ideig tároljuk az érintettek adatait?
Az érintett adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Az érintett személyének azonosítására szolgáló személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát nem tároljuk.
Kinek továbbítjuk az érintett személyes adatait?
Az érintett személyes adatait az illetékes adatvédelmi hatóság esetleges eljárása esetén ezen adatvédelmi hatóság, illetve jogi képviselőnk részére továbbíthatjuk (különösen adatvédelmi incidens esetén, ha ennek súlya és jellege ezt szükségessé teszi).
5.3. Online jelenlét a közösségi médiában
Az Adatkezelő, mint a Weboldal üzemeltetője, igénybe veszi az online platformok nyújtotta szolgáltatásokat a közösségi hálózatokon belül, abból a célból, hogy eljuttasson az Adatkezelővel kapcsolatos információkat az adott platformon jelenlévő felhasználókhoz, és ezeken a platformokon keresztül közvetlenül kommunikáljon a felhasználókkal, amennyiben ők élni kívánnak ezzel az eszközzel. Ily módon a közösségimédia-csatornák az Adatkezelő online jelenlétét is erősítik, és alternatív kommunikációs csatornát teremtenek az olyan érdekelt felek számára, akik szívesen veszik igénybe az ilyesfajta tájékoztatást. Jelenleg az alábbi hálózatokban rendelkezünk saját online közösségi média-oldallal (Facebook oldal):

• Facebook: jelenleg nincs FB oldal

Amikor Ön a hálózatán keresztül kapcsolódik az Adatkezelő – adott hálózaton belüli – közösségi média-oldalához, az interakció az adott közösségi média-oldal, illetve hálózat üzemeltetőjének (a fenti közösségi-média oldal tekintetében a Facebook Ireland Limited) általános szerződési feltételei és adatvédelmi szabályzata hatálya alá esik.

Hangsúlyozzuk, hogy az Adatkezelő fenti közösségi-média oldala vonatkozásában az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Írország) közös adatkezelőnek tekintendő, így az érintettek akár az Adatkezelővel, akár a Facebook Ireland Limited-el szemben gyakorolhatják jelen Tájékoztatóban meghatározott adatvédelmi (érintetti) jogaikat. Egyéb esetekben a Facebook önálló adatkezelőként jár el és önállóan felel a Facebookon keresztül általa folytatott adatkezelések vonatkozásában. E körben bővebb információkat a Facebook adatkezelési szabályzatában (https://huhu.facebook.com/privacy/explanation) és felhasználási feltételeiben (https://huhu.facebook.com/legal/terms), valamint oldalelemzésekkel kapcsolatos tájékoztatójában (https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) talál.

Emellett a Weboldalon alkalmazott Facebook sütikről bővebb információkat a süti tájékoztatónkban talál a jelen Tájékoztató 6. pontjában hivatkozottak szerint.

A fentieken túl az Adatkezelő a közösségi média-platformok felhasználóinak adatait kizárólag abban a mértékben kezeli, amely ahhoz szükséges, hogy a fent nevezett felhasználók megjegyzések, illetve közvetlen üzenetek formájában kapcsolatba léphessenek és kommunikálhassanak velünk.

A felhasználók személyes adatainak kezelése azon jogos érdekünkön alapul, hogy hatékony tájékoztatást nyújtsunk felhasználóinknak és kommunikáljuk velük, a GDPR 6. cikke 1. bekezdése f) pontja értelmében – ezen adatkezelésünkről bővebb információkat a jelen Tájékoztató fenti 5.1. pontjában talál. Amennyiben az érintett szolgáltatók (fenti közösségi-média oldalunk kapcsán a Facebook Ireland Limited) hozzájárulást kértek Öntől adatai kezeléséhez (pl. „fejezze ki hozzájárulását a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával“, vagy „erősítse meg válaszát a megfelelő gombra kattintva“), a jogalap a GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontja értelmében történő adatkezelés.

Hangsúlyozzuk, hogy a fentieken túl a Facebook Ireland Limited az általa végzett adatkezelésekért önálló adatkezelőként felel, adatkezelési szabályzatában (https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation) és felhasználási feltételeiben (https://hu-hu.facebook.com/legal/terms) írtak szerint.

6. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A Weboldalon használt sütikről, valamint az azzal kapcsolatos adatkezelésről, és az érintettek kapcsolódó jogairól bővebb információkat a süti tájékoztatónkban talál: Süti szabályzat

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért díjat nem számítunk fel. Amennyiben azonban az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelme megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő), jogosultak vagyunk a kérelem teljesítésével kapcsolatban adminisztratív költséget felszámítani, illetve – a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre figyelemmel – megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.
Hozzáférés
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Helyesbítés
Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.
Korlátozás
Ön kérheti személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket.

Arról, hogy mely esetekben alapozza az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.
Tiltakozás
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törlés
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

- Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

- jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adathordozhatóság
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy az Adatkezelőt kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait
Panasz
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belül az egyes felügyeleti (adatvédelmi) hatóságok elérhetőségeihez lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

8. A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására. A Tájékoztató naprakész változatát a Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges módosítások a Weboldalon való közzétételkor lépnek hatályba. Ezért azt ajánljuk, hogy rendszeresen keresse fel a Weboldalt, és tájékozódjon az esetleges változásokról.